وصیت برادرانه به قوای مسلحوصیت برادرانه به قوای مسلحاگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌ها عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی