وصیت برادرانه به قوای مسلحوصیت برادرانه به قوای مسلحآغوش باز مردم برای پلیسآغوش باز مردم برای پلیس عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی