روز جهانیروز جهانیرژیم غاصبرژیم غاصبمقاومت، راه پیروزیمقاومت، راه پیروزیجولان اشغالیجولان اشغالیرژیم نژاد پرسترژیم نژاد پرستنه به سازشکارینه به سازشکارینابودی ستمگراننابودی ستمگرانمستقل باشیدمستقل باشیدفاجعه دردناکفاجعه دردناک اسرائیل صفحه 2