اسلام تقلبیاسلام تقلبیدولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیحقوق بشر سلیقه‌ایحقوق بشر سلیقه‌ایبدبختی یک مملکت اسلامیبدبختی یک مملکت اسلامیدست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطیندست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطینجز ادامه جهاد راهی نیست...جز ادامه جهاد راهی نیست...وحشت ستمگرانوحشت ستمگرانعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اند اسرائیل صفحه 2