اسلام تقلبیاسلام تقلبیبدبختی یک مملکت اسلامیبدبختی یک مملکت اسلامیدست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطیندست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطینفلسطین در راس مصیبت‌هافلسطین در راس مصیبت‌هاواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقکمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسجز ادامه جهاد راهی نیست...جز ادامه جهاد راهی نیست...دفاع از اسلام با جان و مالدفاع از اسلام با جان و مالهیهات منا الذلههیهات منا الذله فلسطین صفحه 2