روز جهانیروز جهانیرژیم غاصبرژیم غاصبنتیجه مقاومتنتیجه مقاومتمقاومت، راه پیروزیمقاومت، راه پیروزیجولان اشغالیجولان اشغالیرژیم نژاد پرسترژیم نژاد پرستنه به سازشکارینه به سازشکارینابودی ستمگراننابودی ستمگرانمستقل باشیدمستقل باشید فلسطین صفحه 2