جلوگیری از ظلم و فسادجلوگیری از ظلم و فسادقیام برای نهی از منکرقیام برای نهی از منکر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی