اولاد عزیز اماماولاد عزیز امامآقای صدر به منزله ی یک اولاد عزیز است برای من...آقای صدر به منزله ی یک اولاد عزیز است برای من... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی