آقای کاشانی از جوانی در نجف، یک روحانی مبارز بودندآقای کاشانی از جوانی در نجف، یک روحانی مبارز بودندبه مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفتبه مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی