پیروان اسلامپیروان اسلامتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفاناگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیسعادت هر دو جهانسعادت هر دو جهانبالاترین افتخاربالاترین افتخاروصیتنامه‌های جوانهاوصیتنامه‌های جوانهادر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... . وصیت نامه صفحه 3