کتاب | بنیان مرصوص در بیان و بنانکتاب | بنیان مرصوص در بیان و بنانبخشی از وصیتنامه شهید سلیمانیبخشی از وصیتنامه شهید سلیمانیبخشی از وصیتنامه شهید برونسیبخشی از وصیتنامه شهید برونسیبخشی از وصیتنامه شهید باکریبخشی از وصیتنامه شهید باکریبخشی از وصیتنامه شهید همتبخشی از وصیتنامه شهید همتمیزان حال فعلی افراد استمیزان حال فعلی افراد استوصیت برادرانه به قوای مسلحوصیت برادرانه به قوای مسلحاهمیت حفظ اسلاماهمیت حفظ اسلاماشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریاشکال‌تراشی و خدمت‌گزاری وصیت نامه صفحه 3