احیاگر مکتباحیاگر مکتبخداوندا عاشق دیدارتمخداوندا عاشق دیدارتمجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییوه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!در امتداد تاریخدر امتداد تاریخ‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏خطبه‌‎های تاریخیخطبه‌‎های تاریخیپیشوایان صبرپیشوایان صبر امام حسین (ع) صفحه 2