نترسیدنترسیدپیروزی حقپیروزی حقبرای خودمانبرای خودمانعظمت عاشوراعظمت عاشورااحیاگر مکتباحیاگر مکتبخداوندا عاشق دیدارتمخداوندا عاشق دیدارتمجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییوه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!در امتداد تاریخدر امتداد تاریخ امام حسین (ع) صفحه 2