چه کسی گفت "انقلاب، انفجار نور بود"؟چه کسی گفت "انقلاب، انفجار نور بود"؟ عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی