آمریکا، شیطان بزرگآمریکا، شیطان بزرگبه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریم با تایید دوستان، قبول نمودم/ اعتراف می‌کنم، اشتباه بوده است با تایید دوستان، قبول نمودم/ اعتراف می‌کنم، اشتباه بوده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی