آماده شهادتآماده شهادتخط سرخ شهادتخط سرخ شهادتسرداران سرافرازسرداران سرافرازخداوندا عاشق دیدارتمخداوندا عاشق دیدارتمروز شهادتروز شهادتتکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانمرد میدانمرد میدانآماده برای شهادتآماده برای شهادتبخشی از وصیتنامه شهید باکریبخشی از وصیتنامه شهید باکری شهادت صفحه 2