تکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانمرد میدانمرد میدانآماده برای شهادتآماده برای شهادتبخشی از وصیتنامه شهید باکریبخشی از وصیتنامه شهید باکریبخشی از وصیتنامه شهید همتبخشی از وصیتنامه شهید همتما ملت امام حسینیمما ملت امام حسینیمفرزندان ایرانفرزندان ایرانایستاده ایم!ایستاده ایم!شب یلدای زندگیشب یلدای زندگی شهادت صفحه 2