ما از سابق ایشان (آقای مهدوی کنی) را ارادت داشتیم و حالا هم ارادت داریم و بعدها هم ارادت خواهیم داشت به ایشانما از سابق ایشان (آقای مهدوی کنی) را ارادت داشتیم و حالا هم ارادت داریم و بعدها هم ارادت خواهیم داشت به ایشان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی