مدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزهپیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینوعده صادقوعده صادقپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمثل چمران بمیریدمثل چمران بمیریدبروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خدابروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خداامام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.امام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است. جهاد صفحه 3