حماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدمجاهدت دختر پیامبر «ص»مجاهدت دختر پیامبر «ص»جوانان عزیز لبنانجوانان عزیز لبنانهنر مردان خداهنر مردان خداسراسر مجاهدتسراسر مجاهدتقبله‌گاه و قبله‌نماقبله‌گاه و قبله‌نماجوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرندمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیرانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌ جهاد صفحه 2