انَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمعبد صالح خداعبد صالح خداإِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْإِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْتقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروتعفاف حضرت زهرا(س)عفاف حضرت زهرا(س)وحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانهضرورت تقوا برای مسئولانضرورت تقوا برای مسئولانضعف ریشه های فساد در قلب جوانانضعف ریشه های فساد در قلب جوانان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی