ایثار و اخلاصایثار و اخلاصشاخص دولت انقلابی | دلش برای اسلام بتپدشاخص دولت انقلابی | دلش برای اسلام بتپدبسیج، مصداق کامل ایثار و خلوصبسیج، مصداق کامل ایثار و خلوصحب نفس، راس همه خطاهاحب نفس، راس همه خطاهاشهادت می دهم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امشهادت می دهم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌ام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی