تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...خاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفین عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی