زینت حضرت حجت(ع)زینت حضرت حجت(ع)حضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده استحضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده استغدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به پیروان خط آنان به ارث رسیده است.این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به پیروان خط آنان به ارث رسیده است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی