اهمیت حفظ اسلاماهمیت حفظ اسلامشیعه علی بن ابی طالبشیعه علی بن ابی طالب اسلام و جمهوری اسلامی نزد مسئولین و همه ملت ایران امانت است اسلام و جمهوری اسلامی نزد مسئولین و همه ملت ایران امانت استآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلامآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلاماسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم!اگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید!اگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی