اختلاف ممنوعاختلاف ممنوعسم کشندهسم کشندهاختلاف از شیطان استاختلاف از شیطان استدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکقیام برای خداقیام برای خداقرآن و اسلام مهجور و مظلومندقرآن و اسلام مهجور و مظلومندانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکحبل آمریکا و شورویحبل آمریکا و شوروی وحدت صفحه 2