مستقل باشیدمستقل باشیداتحاد مسلماناناتحاد مسلماناناختلاف ممنوعاختلاف ممنوعسم کشندهسم کشندهاختلاف از شیطان استاختلاف از شیطان استدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکقیام برای خداقیام برای خداقرآن و اسلام مهجور و مظلومندقرآن و اسلام مهجور و مظلومندانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکم وحدت صفحه 2