همه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیبا مردم بمانیدبا مردم بمانیدقدردان ملّتقدردان ملّتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدخدمتگزار ملتخدمتگزار ملتکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)کاری نکنید که مردم از شما بترسندکاری نکنید که مردم از شما بترسند نقش مردم صفحه 2