"ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ‌نشینی را از این ملت بزداییم""ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ‌نشینی را از این ملت بزداییم" عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی