تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...منتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا فضلش، نه عدلشبا فضلش، نه عدلشانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینهمه در مقابل قانون برابر هستندهمه در مقابل قانون برابر هستندقوه قضاییه نجات‌بخشقوه قضاییه نجات‌بخش عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی