رشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدمردم از مبارزه با این شجره خبیثه دست نخواهند کشیدمردم از مبارزه با این شجره خبیثه دست نخواهند کشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی