روز جهانیروز جهانیرژیم غاصبرژیم غاصبنابودی ستمگراننابودی ستمگرانقدرت نظامی برای نجات قدسقدرت نظامی برای نجات قدسروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریروز همبستگی مسلمانانروز همبستگی مسلمانانتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزند روز جهانی قدس صفحه 2