تربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتو همان درّ گرانبهاییتو همان درّ گرانبهاییمکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامانسان اسلامیانسان اسلامیمبدا همه خطرهامبدا همه خطرهاعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان استعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی