اراده اماماراده امامامام بزرگوار ما | مباحثه‌های پدر و پسرامام بزرگوار ما | مباحثه‌های پدر و پسرپدر و مادرها الگوی بچه‌هاپدر و مادرها الگوی بچه‌هاحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی