مجالس عزاداری، یک مسئله مهم سیاسیمجالس عزاداری، یک مسئله مهم سیاسی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی