از خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدتن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیماز عربده آمریکا نترسید!از عربده آمریکا نترسید!توانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانیک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریمیک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریمکدام سفارت؟!کدام سفارت؟!ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکاضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکارهایی از تباهیرهایی از تباهیلانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی باید بسته شود آمریکا صفحه 3