معجزه باورمعجزه باورپهلوان پنبه!پهلوان پنبه!ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرداز آمریکا نترسیداز آمریکا نترسیداختلاف ممنوعاختلاف ممنوعاسلام تقلبیاسلام تقلبیدولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیحقوق بشر سلیقه‌ایحقوق بشر سلیقه‌ای آمریکا صفحه 2