وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏جرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردمجرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردمماه تابانمماه تابانمابروی تو قبله نمازم باشدابروی تو قبله نمازم باشدسر زلفت به کناری زن و رخسار گشاسر زلفت به کناری زن و رخسار گشاآتش افروختهآتش افروختهمحفل دلسوختگانمحفل دلسوختگانمیلاد گل و بهار جانمیلاد گل و بهار جان دیوان امام صفحه 2