از چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟از چه رو پس زمحبت بسرشتی گل ما؟روی تو کعبه دل عشاق زنده استروی تو کعبه دل عشاق زنده استعشق جانانعشق جاناناستوری | اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرداستوری | اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خردسر بده در راه جانان، جان به کف سرباز باشسر بده در راه جانان، جان به کف سرباز باشبا که گویم راز دل را کس مرا همراز نیستبا که گویم راز دل را کس مرا همراز نیستحلقه صوفی و دیر راهبم هرگز مجویحلقه صوفی و دیر راهبم هرگز مجویلب فروبست هر آن کس رخ چون ماهش دیدلب فروبست هر آن کس رخ چون ماهش دیداین عبادت‌ها که ما کردیم خوبش کاسبی‌ استاین عبادت‌ها که ما کردیم خوبش کاسبی‌ است دیوان امام صفحه 2