راه مخالف جبهه ملیراه مخالف جبهه ملیباور نمیکنیمباور نمیکنیم مدرنیزه کردن مملکت وانقلاب آمریکایی شاه مدرنیزه کردن مملکت وانقلاب آمریکایی شاه به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفتبه مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی