شفاعتش خواهم کردشفاعتش خواهم کردامید شفاعتامید شفاعتشفاعت اولیاءشفاعت اولیاءاگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کننداگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی