معجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیهمدل در مقاومتهمدل در مقاومتمقاومت همیشگیمقاومت همیشگیایستاده ایم!ایستاده ایم!تا طلیعه فجرتا طلیعه فجرصدور تجربه‌هاصدور تجربه‌هاپایداری خوب عمل کردن استپایداری خوب عمل کردن استکارگزاران متعهدکارگزاران متعهدمنطق مقاومتمنطق مقاومت مقاومت صفحه 3