قراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار نداردقراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار نداردامروز ضد انقلاب آن کسی است که در کارش سستی کندامروز ضد انقلاب آن کسی است که در کارش سستی کنداگر اقتصادمان تابع خارج باشد باید تسلیم آن ها بشویماگر اقتصادمان تابع خارج باشد باید تسلیم آن ها بشویم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی