روز جهانیروز جهانیبه نفع مظلومانبه نفع مظلومانمعجزه باورمعجزه باورجشن بزرگترجشن بزرگترنمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعاددریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدبر مستکبران آدمخوار بشوریدبر مستکبران آدمخوار بشوریدامید مستضعفان به وعده الهیامید مستضعفان به وعده الهیاتحاد مسلمانان و مستضعفیناتحاد مسلمانان و مستضعفین مواجهه مستضعفان و مستکبران صفحه 2