سفره آمادهسفره آمادهدلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزدهر چه داریم، از این مردم داریم...هر چه داریم، از این مردم داریم...جشن بزرگترجشن بزرگتربخشی از وصیتنامه شهید جهان آرابخشی از وصیتنامه شهید جهان آرارنج ندیده ها، انقلاب را یکشبه می فروشند!رنج ندیده ها، انقلاب را یکشبه می فروشند!بسیج، الگوی مستضعفین جهانبسیج، الگوی مستضعفین جهانمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابخدا نیاورد آن روز را ...خدا نیاورد آن روز را ... انقلاب اسلامی و مستضعفان صفحه 2