دادستان انقلابدادستان انقلاباز خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزندصف مرصوص مردمصف مرصوص مردمجنایات ابلهانهجنایات ابلهانهاتحاد ملت، جبران همه خساراتاتحاد ملت، جبران همه خسارات ترور صفحه 2