مشروعیت رئیس جمهورمشروعیت رئیس جمهورولایت فقیه همان ولایت رسول اللهولایت فقیه همان ولایت رسول اللهمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امرمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی