در خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتاندوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیباید به مردم خدمت بکنیمباید به مردم خدمت بکنیمآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!از رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشنداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشند خدمت به مردم صفحه 2