وصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداونددر خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتاندوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیباید به مردم خدمت بکنیمباید به مردم خدمت بکنیمآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید! خدمت به مردم صفحه 2