بر مستکبران آدمخوار بشوریدبر مستکبران آدمخوار بشوریدقیام جهانی مستضعفینقیام جهانی مستضعفینهمبستگی ملت‌ها در مبارزههمبستگی ملت‌ها در مبارزهامید مستضعفان به وعده الهیامید مستضعفان به وعده الهیاتحاد مسلمانان و مستضعفیناتحاد مسلمانان و مستضعفیناراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینضرورت حفظ ایمانضرورت حفظ ایمانافول ستاره نحس مستکبران افول ستاره نحس مستکبران پشتوانه الهیپشتوانه الهی قیام برای خدا صفحه 3