امام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرعالم محضر خدا استعالم محضر خدا استاحیاگر مکتباحیاگر مکتبحفظ قدرت ایمانحفظ قدرت ایمانقیام برای خداقیام برای خداپیروزی نزدیک استپیروزی نزدیک استتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شود قیام برای خدا صفحه 2