در امتداد تاریخدر امتداد تاریخبرای عدالتبرای عدالتتکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانهدف قیامهدف قیامجلوگیری از ظلم و فسادجلوگیری از ظلم و فسادمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتجنگ برای نمازجنگ برای نمازهمه چیز در راه ایمان و عقیدههمه چیز در راه ایمان و عقیدهشهادت برای نجات اسلامشهادت برای نجات اسلام علل و عوامل قیام عاشورا صفحه 2