به هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریمراه مخالف جبهه ملیراه مخالف جبهه ملی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی