سرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاسرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاآماده شهادتآماده شهادتخط سرخ شهادتخط سرخ شهادتخداوندا عاشق دیدارتمخداوندا عاشق دیدارتممرد میدانمرد میدانپیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینوعده صادقوعده صادقآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمر قاسم سلیمانی صفحه 2