فاطمه زهرا(س) یک زن معمولی نبوده استفاطمه زهرا(س) یک زن معمولی نبوده استبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدعفاف حضرت زهرا(س)عفاف حضرت زهرا(س)امام(ره): برای زن ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه(سلام الله علیها) را روز زن قرار داده‌اندامام(ره): برای زن ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه(سلام الله علیها) را روز زن قرار داده‌اندمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امرمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امریک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسانیک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسانهمه باید به حضرت زهرا(سلام الله علیها) اقتدا کنیدهمه باید به حضرت زهرا(سلام الله علیها) اقتدا کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی