نوبهار استنوبهار استمطرب عشقمطرب عشقمژده ای مرغ چمنمژده ای مرغ چمنعید نوروز مبارک به غنی و درویشعید نوروز مبارک به غنی و درویشدر میخانه باز باید کرددر میخانه باز باید کردبهار آمدبهار آمدبهار آمد و گلزار نورباران شدبهار آمد و گلزار نورباران شدبرخیز مطربابرخیز مطرباباد بهارباد بهار نوروز صفحه 2